آموزشی

انتخاب کوپلینگ مناسب

به منظور انتخاب کوپلینگ مناسب بعد از اطمینان از نوع آن می بایست از فرمول زیر به منظور محاسبه گشتاور انتقالی به آن استفاده نمود:

در فرمول فوق TN گشتاور به نیوتن متر، P توان موتور به کیلووات و n دور موتور است.

از مهم ترین معیار های انتخاب کوپلینگ گشتاور اعمالی و سایز شفت می باشند. در صورتیکه گشتاور اعمالی در محدوده مجاز کوپلینگ مورد نظر باشد برای اطمینان از انتخاب صحیح سایز، قطر شفت چک می گردد و در صورتی که قطر شفت کوپلینگ مورد نظر در محدوده مجاز کوپلینگ انتخاب نشده باشد، از جداول برای انتخاب سایز مناسب استفاده می کنیم.

برای کارایی بهتر کوپلینگ انتخابی باید به نکاتی مانند بالانس و تراز کوپلینگ ها توجه کرد. زیرا در صورت نا متعادل بودن کوپلینگ، رابط کوپلینگ به سرعت از بین می رود و منجر به خرابی کوپلینگ می شود و اگر کوپلینگ نامتعادل باشد تراز نخواهد بود و باعث بروز مشکل در سیستم خواهد شد. تحمل افست برای کوپلینگ های مختلف متفاوت است، اما در مورد کوپلینگ های انعطاف پذیر ، آفست تا حدودی قابل چشم پوشی است.

دیدگاهتان را بنویسید